ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

01

โครงสร้าง

  • แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

02

ข้อมูลผู้บริหาร

  • ผู้บริหารวิทยาลัย

03

อำนาจหน้าที่

  • อำนาจและหน้าที่ของวิทยาลัย

04

ข้อมูลการติดต่อ

  • การติดต่อวิทยาลัย
Scroll to Top