วิิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ณ วัดศรีทวี เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีอัตลักษณ์ตามที่วิทยาลัยกำหนด

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาและงานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Scroll to Top