คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์

1คำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 569/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิชาแพทยศาสตร์          ดูคำสั่ง

2 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันพระบรมราชชนก ที่ 281/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี       ดูคำสั่ง

Scroll to Top