แบบตรวจการเปิดข้อมูลสาธารณะ
( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT )

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Edit Content

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O1โครงสร้าง - แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
O2ข้อมูลผู้บริหาร- ผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่- อำนาจและหน้าที่
O4ข้อมูลการติดต่อ- ช่องทางการติดต่อ

การประชาสัมพันธ์

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O5ข่าวประชาสัมพันธ์- ข่าวดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O6Q&A- ช่องทางการสอบถามข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O7แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน- แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570
O8แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567
- แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี 2567
- ภาพรวมผลการดำเนินงาน ปี 2567
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ปี 2567
O9รายงานผลการดำเนินงานประจำปี- สรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายไตรมาส 4ปี 2566
- สรุปภาพรวมผลกรดำเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O11คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ- การผ่อนผันชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
- คำร้องทั่วไป นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
- ขอเพิ่ม ถอนยกเลิกรายวิชาเรียน หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
- ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
- ขั้นตอนการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
O12ข้อมูลสถิติการให้บริการ- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
O13 E-Service- E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ- รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
O15ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O16ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ- ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O17รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O19รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี- ภาพรวมผลการดำเนินงาน แผนบริหารและพัฒนาบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์
- ภาพรวมผลการใช้จ่าย แผนบริหารและพัฒนาบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์
O20ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ- ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน
- ประมวลจริยธรมข้าราชการ กคศ
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
O21การขับเคลื่อนจริยธรรม- การจัดตั้งทีมให้คําปรึกษาตอบคําถาม ทางจริยธรรมหรือคณะทํางาน ขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
- การฝึกอบรมของคณะพยาบาลศาสตร์ ที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม
- แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรม สีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตน ทางจริยธรรม ที่จัดทําขึ้นโดยหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O22แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O24ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O25การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่- ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O27การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O28รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy- รายงานผลตาม นโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566
O29รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา- รายงานการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ 2566

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี- รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะพยาบาลศาสตร์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O32แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O33 รายงานผลการดำเนิน การป้องกันการทุจริต ประจำปี- รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะพยาบาลศาสตร์

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Scroll to Top