คณะผู้บริหาร

คณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับข้อคิดเห็นเพื่อใช้ในการปรับปรุงการทำงานของคณะพยาบาลในโอกาสต่อไป

ผศ.สุชาดา นิ้มวัฒนากุล

รองคณบดีด้านบริหารและประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.วารุณี มีเจริญ

รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์ ประกันคุณภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.อติญาณ์ ศรเกษตริน

รองคณบดีด้านวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ

ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์ ชิดมงคล

รองคณบดีด้านวิชาการ

ผศ.ดร.วิไลพร ขำวงษ์

รองคณบดีด้านบันฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

ดร.เพ็ญพรรณ พิทักษ์สงคราม

รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษา กิจการพิเศษและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Scroll to Top