คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จัดโครงการสร้างสรรค์ปัญญาสู่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนานักศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทะบุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ได้รับเกียรติจากรศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต รองอธิการบดี ด้านการศึกษาและประกันคุณภาพ สถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 ณ รร.เอเชียแอร์พอร์ท

ปฏิทินกิจกรรมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Scroll to Top