สายตรงคณบดี

ดร.กมลรัตน์  เทอร์เนอร์

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

เปิดรับข้อคิดเห็นเพื่อใช้ในการปรับปรุงการทำงานของคณะพยาบาลในโอกาสต่อไปค่ะ


ส่งตรงถึงคณบดี


ยื่นข้อร้องเรียนการทุจริต

Scroll to Top