• วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
 • วิ
  ทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
 • วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ระยะเวลา 2 ปี

 

 

Scroll to Top