รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 งาน 4 อัตรา

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

  • ตำแหน่งงานการเงินและบัญชี (จำนวน 1 ราย) วุฒิปริญญาตรี ค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
  • ตำแหน่งงานทรัพยากรบุคคล (จำนวน 2 ราย) วุฒิปริญญาตรี ค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
  • ตำแหน่งงานบริหารจัดการงานทั่วไป (จำนวน 1 ราย) ปฏิบัติงาน (หน่วยประชุม) สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ค่าจ้าง15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

3. มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ

จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

5. มีความประพฤติเรียบร้อย มีกิริยาวาจาสุภาพ

6. มีบุคลิกภาพดี แต่งกายเรียบร้อย

7. เป็นผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และไม่ละทิ้งหน้าที่

8. สามารถปฏิบัติงานที่สำนักงานของผู้จ้างในวันจันทร์ – วันศุกร์ได้

และสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ (ตามหน่วยงานแจ้งได้)

หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

9. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Excel PowerPoint

และ Google Form ได้ดี

10. อัตราจ้างตามตำแหน่งที่สมัคร

11. วุฒิปริญญาทุกสาขา และ ปวส. (ตามตำแหน่ง)

ติดต่อสอบถามได้ที่    คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร7 ชั้น1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา)ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทุบรี 11000

โทร 0-973-607696

E-Mail nurse.pbri@gmail.com  เว็บไซต์ fon@pi.ac.th

 

Scroll to Top