โครงการ สบช.สัญจร ปีการศึกษา 2567

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

วันที่ 26 ตุลาคม 2566
ผศ.ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
เข้าร่วมโครงการ ” สถาบันพระบรมราชชนกสัญจร ปีการศึกษา 2567″ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในเขตสุขภาพที่ 2 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) จังหวัดเพชรบูรณ์

Scroll to Top