ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

โล่รางวัล : โครงการธนาคารความดี : สร้างสมคุณค่าพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล

ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย

สภาพยาบาล

ผลการพิจรณา : ผลงานการส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษาพยาบาล

ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
ชื่อผลงาน : โครงการธนาคารความดี : สร้างสมคุณค่าพยาบาล
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกชกร ถิ่นคีรี / นางสาวกนกวลัย เพ็ชรบูรณ์ นางสาวกฤษณา ฉัตรเงิน / นางสาวกรรณิตา โสมภีร์

ผลการพิจรณา :  ผ่านการประเมิณจากคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล
ให้ได้รับ โล่รางวัล การประกวดผลงานการส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษาพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2566

Scroll to Top