ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ชนะเลิศ : การประกวดผลงานการส่งเสริมจริยะธรรมนักศึกษาพยาบาล

ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย

สภาพยาบาล

ผลการพิจรณา : ผลงานการส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษาพยาบาล

ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ชื่อผลงาน : ปลูกฝังคุณค่าจริยธรรม นำสู่การต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายพชร ปิ่นแก้ว / นายภาษิต คำล้น / และคณะ

ผลการพิจรณา :  ผ่านการประเมิณจากคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล
ให้ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานการส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษาพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2566

Scroll to Top