พิธีมอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่าฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ผศ.ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มอบให้ ผศ.สุชาดา นิัมวัฒนากุล รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่าฯ ปีการศึกษา 2566 จากคุณปภาวิน ภูวธนวัฒน์, คุณปภาดา จิราปัญญาสกุล, คุณสิริณัฎฐ์ จิราปัญญาสกุล และคุณกุลชญา จิราปัญญาสกุล สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จาก 30 วิทยาลัย รวม 65 ทุน เป็นเงินทุนการศึกษา ทั้งสิ้น จำนวน 850,000 บาท
ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ สบช.ฯ ขอบคุณอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนศ. ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ..

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์

Scroll to Top