ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานต่างๆในสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางานบริการต่างๆ ดังนั้น จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการจำนวน 3 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. งานวิชาการศึกษา (งานบัณฑิตศึกษา) วุฒิการศึกษาปริญญาโทครุศาสตร์มหาบันฑิตหรือศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตในสาขาวิชาบริหารการศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญาโท สาขาบริหาร

และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง เดือนละ 22,000 บาท

2. งานวิชาการศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท

3. งานกิจการนักศึกษา วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท

Scroll to Top