นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมประชุม Student Forum ของการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 17

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

5 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมประชุม Student Forum ของการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 17
ในหัวข้อเรื่อง “สู่ระบบการพยาบาลจักรวาลนฤมิตในสังคมสูงวัย หลังภัยพิบัติโรคระบาด ”
(Toward Metaverse Nursing System For Post Pandemic in Aging Society)
ระหว่างวันที่ 4 -7 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนต์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

Scroll to Top