รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานต่างๆ ในสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานในสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน

1. วิเทศสัมพันธ์ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติ

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย
 • มีความประพฤติเรียบร้อย มีกริยาวาจาสุภาพ
 • มีบุคลิกภาพ แต่งกายเรียบร้อย
 • เป็นผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และไม่ละทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • เป็นผู้ที่ต้องมาปฏิบัติงานที่สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ในวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

แบบฟอร์มส่งเอกสารการสมัครงานออนไลน์

Scroll to Top