โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะที่2

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะที่2

วันที่ 3-5 มีนาคม 2567
งานบริหารและยุทธศาสตร์ คณะพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะที่2
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์รัชนี สรรเสริญ ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากรให้มีความสามารถในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 7503 อาคาร 7 ชั้น 5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา)
Scroll to Top