การประชุมโครงการยกระดับการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้แนวใหม่ที่เสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันของผู้เรียน (Student engagement)

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

การประชุมโครงการยกระดับการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้แนวใหม่ที่เสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันของผู้เรียน (Student engagement)

14 มีนาคม 2567 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ในการประชุมโครงการยกระดับการเรียน การสอนสู่การเรียนรู้แนวใหม่ที่เสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันของ ผู้เรียน (Student engagement) และเชื่อมโยงการพัฒนาระบบ สุขภาพปฐมภูมิ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค และนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กล่าวต้อนรับ และอภิปรายเรื่อง “ความยึดมั่นผูกพันของผู้เรียน (Student engagement) ความหมาย ความสำคัญ และแนวทางการบริหารวิชาการที่ส่งเสริม ความยึดมั่นผูกพันของผู้เรียน (Student engagement) ในบริบท วิทยาลัยพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
Scroll to Top