โครงการการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation Roadmap) ระยะที่ 5

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

โครงการการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร ในการขับเคลื่อนแผนที่นำทางการพัฒนาด้านดิจิทัลของคณะพยาบาลศาสตร์ (Digital Transformation Roadmap) ระยะที่ 5

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มอบให้ ผศ.สุชาดา นิ้มวัฒนากุล รองคณบดี เป็นตัวแทน ในการนำคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล โดยมี อาจารย์อานนท์ ผ่องรัศมีเพ็ญ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา กล่าวต้อนรับช่วงเช้า ก่อนรับฟังบรรยายหัวข้อ “การจัดการนวัตกรรมองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนสู่ การบรรลุวิสัยทัศน์ด้วยการเปลี่ยนผ่านองค์กร สู่ดิจิทัล” โดย ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ และ บรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล” โดย นางสาววิลาวรรณ ชูแก้ว และแบ่งกลุ่มตาม Station ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำหนดกลยุทธ์ ในการขับเคลื่อน องค์กรสู่ดิจิทัลกับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

Scroll to Top