ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
จัดโครงการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 และ 2567
กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รุ่น 1 และรุ่น 2 ณ โรงแรม Shewin de Bangkok ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2567 โดย ผศ.ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม กิจกรรมประกอบด้วย การสร้างพลังใจ แนวทางการทำวิทยานิพนธ์ มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ การเตรียมสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการใช้ COPYLEAKS
Scroll to Top