ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จัดโครงการบริหารจัดการหลักสูตรและจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 และ 2567 กิจกรรมที่ 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จัดโครงการบริหารจัดการหลักสูตรและจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 และ 2567 กิจกรรมที่ 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รุ่น 3 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 โดย ผศ.ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ให้เกียรติเป็นประธาน และบรรยายพิเศษเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตและแนวทางการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษาให้สำเร็จ
Scroll to Top