ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ลำดับ

กิจกรรมการดำเนินงาน

ระยะเวลา

สถานที่

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

รอบ ๑: เดือนธันวาคม ๒๕๖๖

ถึง มกราคม ๒๕๖


รอบ ๒: เดือนกุมภาพันธ์ 

ถึง มีนาคม ๒๕๖๗

ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ:

๑. เว็บไซต์ ของสถาบันพระบรมราชชนก คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด 

๒. Facebook ของสถาบันพระบรมราชชนก คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด 

๓. ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานต้นสังกัด

๔. TikTok

การรับสมัคร

รอบ ๑: วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ถึง ๕ มกราคม ๒๕๖๗


รอบ ๒: วันที่ ๑ มีนาคม 

ถึง ๕ เมษายน ๒๕๖๗

๑. เว็บไซต์การรับสมัครของ สถาบันพระบรมราชชนก (https://admission.pi.ac.th

๒. เว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  (https://fon.pi.ac.th/)   

หมายเหตุ การเปิดรับสมัครรอบที่ ๒ จะดำเนินการในกรณีที่มีผู้สมัครไม่ครบตามแผนการรับนักศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ 

๒.๑

ชำระเงินค่าสมัคร

รอบ ๑: ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗


รอบ ๒: ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

ชำระเงินผ่าน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน 

ชื่อบัญชี เงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

เลขที่บัญชี ๑๔๒-๐-๓๒๘๔๙-๒

๒.๒

ตรวจสอบการชำระเงินค่าสมัคร 

รอบ ๑: วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗


รอบ ๒: วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๗

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

๒.๓

ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

รอบ ๑: วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗


รอบ ๒: วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

คณะพยาบาลศาสตร์  สถาบันพระบรมราชชนก

๒.๔

เสนอลงนามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

รอบ ๑: วันที่ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๖๗


รอบ ๒: วันที่ ๑๐-๑๒ เมษายน ๒๕๖๗

สถาบันพระบรมราชชนก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

รอบ ๑: วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗


รอบ ๒: วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗

๑. เว็บไซต์การรับสมัครของสถาบันพระบรมราชชนก (https://admission.pi.ac.th

๒. เว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก (https://fon.pi.ac.th)

สอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์ 

รอบ ๑: วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗


รอบ ๒: วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รอบ ๑: วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗


รอบ ๒: วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

เสนอลงนามประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รอบ ๑: วันที่ ๓๐ มกราคม

ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗


รอบ ๒: วันที่ ๓๐ เมษายน

ถึง ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สถาบันพระบรมราชชนก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รอบ ๑: วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

 

รอบ ๒: วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑. เว็บไซต์การรับสมัครของ สถาบันพระบรมราชชนก (https://admission.pi.ac.th)

๒. เว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก (https://fon.pi.ac.th)    

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

รอบ ๑: วันที่ ๕ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗


รอบ ๒:  วันที่ ๖ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ชำระเงินผ่าน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน 

ชื่อบัญชี เงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

เลขที่บัญชี ๑๔๒-๐-๓๒๘๔๙-๒

ตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

รอบ ๑: วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

 

รอบ ๒: วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สถาบันพระบรมราชชนก

๑๐

ส่งรายชื่อนักศึกษาใหม่

รอบ ๑: วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗


รอบ ๒: วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

๑๑

เสนอลงนามประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่

รอบ ๑: วันที่ ๒๐–๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

 

รอบ ๒: วันที่ ๒๑–๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สถาบันพระบรมราชชนก

๑๒

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่

รอบ ๑: วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗


รอบ ๒: วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สถาบันพระบรมราชชนก

๑๓

รายงานตัวเข้าศึกษาและปฐมนิเทศ

วันที่ ๘–๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

รูปแบบออนไซต์ 

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

๑๔

เปิดภาคเรียน 

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

- เรียนทฤษฎีวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  (รูปแบบออนไลน์และออนไซต์)

- เรียนภาคปฏิบัติ วันจันทร์–ศุกร์

(รูปแบบออนไซต์ ตามวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

โดยการพิจารณาจากคณะพยาบาลศาสตร์)

Scroll to Top