ภาษาไทย                   หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
                                 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ภาษาอังกฤษ              Master of Nursing Science Program                                     in Adult and Gerontological Nursing

ชื่อเต็มภาษาไทย        พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
                                  (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   Master of Nursing Science
                                  (Adult and Gerontological Nursing)
ชื่อย่อภาษาไทย         พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    M.N.S.
                                  (Adult and Gerontological Nursing)

          คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เชื่อว่าการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะหลักในการดูแลหรือการจัดการรายกรณีผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีปัญหาสุขภาพซับซ้อน ครอบคลุมทุกระยะของการเจ็บป่วยทั้งในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะท้ายของชีวิต โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบบริการพยาบาลหรือคุณภาพการพยาบาลที่สอดคล้องกับนโยบายทางด้านสุขภาพ ความต้องการทางด้านสุขภาพและบริบทของพื้นที่ การจัดการศึกษาพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษาต้องมุ่งเน้นผลลัพธ์ และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงโดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้มหาบัณฑิตเกิดการพัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีสมรรถนะตามที่มาตรฐานวิชาชีพกำหนด และเป็นผู้นำการจัดการพยาบาลในคลินิก

      เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในหลักสูตร มหาบัณฑิตสามารถ
      1. ประยุกต์ความรู้ศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีปัญหาสุขภาพซับซ้อนในระบบบริการสุขภาพ
      2. ปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อนในภาวะเฉียบพลัน วิกฤติ เรื้อรัง และระยะท้ายของชีวิต โดยการจัดการรายกรณี สร้างแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลบนพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล หลักฐาน
เชิงประจักษ์ และความไวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้จรรยาบรรณ จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ และบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
      3. แสดงออกถึงความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
      4. เลือกวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสอนให้คำปรึกษา และเสริมสร้างพลังอำนาจ ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อนและครอบครัว
      5. ทำวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์ที่ดีทางการพยาบาลสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีปัญหาสุขภาพซับซ้อนโดยคำนึงถึงจริยธรรมนักวิจัยและวิชาการ
      6. แสดงออกถึงภาวะผู้นำ
      7. ใช้ข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ทันสมัยและเหมาะสมในการจัดการปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาล
      8. แสดงออกถึงพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต
         โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
         วิชาแกน                             9                  หน่วยกิต
         วิชาเฉพาะสาขา                 12                 หน่วยกิต
       •  วิชาเลือก                            3                  หน่วยกิต
       •  วิทยานิพนธ์                       12                 หน่วยกิต

 •   ตลอดหลักสูตร เป็นเวลา 2 ปี

 •   จำนวน 35,000 บาท/ภาคการศึกษา
 •   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

 •   ค่าสมัคร 500 บาท

     ภาคทฤษฎี สอนแบบออนไซต์และออนไลน์ ในวันศุกร์
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ณ วิทยาลัยที่เปิดสอน
     ภาคปฏิบัติ ผู้เข้าศึกษาสามารถเลือกฝึกภาคปฏิบัติในแหล่งฝึกของวิทยาลัยที่เปิดสอน

     หมายเหตุ วิทยาลัยที่เปิดสอน ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาล  
บรมราชชนนี กรุงเทพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

      1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและสภาการพยาบาลรับรอง
      2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 หรือการพยาบาลชั้น 1 ที่ไม่หมดอายุ
      3. กรณีผู้เข้าศึกษาไม่มีสัญชาติไทย ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยสภาวิชาชีพหรือองค์กรที่รับผิดชอบในประเทศของผู้สมัคร กรณีไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตฯ ต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของผู้สมัคร หรือรับรองโดยหน่วยงานกำกับการดูแลวิชาชีพการพยาบาล (Nursing Regulatory Authority) ในประเทศของผู้สมัคร
      4. มีประสบการณ์ในการทำงานพยาบาล/การศึกษาพยาบาล และ/หรือการบริหารการพยาบาลหลังจากสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
      5. มีคุณสมบัติอื่นตามที่สถาบันการศึกษากำหนด     
           5.1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.75       
           5.2 มีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันพระบรมราชชนกกำหนด
           5.3 ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ 5.1 และ 5.2 อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่มีความสอดคล้องกับคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กำหนด

      1.ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567
      2. สำเนาวุฒิการศึกษา (สำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา)
      3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
      4. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 หรือการพยาบาลชั้น 1 ที่ไม่หมดอายุ ในกรณีที่เป็นพยาบาลชาวต่างชาติให้ใช้ใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของ

ผู้สมัครหรือรับรองโดยหน่วยงานกำกับการดูแลวิชาชีพการพยาบาล (Nursing Regulatory Authority) ในประเทศของผู้สมัคร
      5. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานพยาบาล/การศึกษาพยาบาล และ/หรือการบริหารการพยาบาลหลังจากสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
      6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ (เฉพาะด้านหน้าของบัตร) หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนา Passport (กรณีชาวต่างชาติ)
      7. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
      8. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
      9. สำเนาทะเบียนบ้าน
     10. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ
     11. สำเนาแสดงผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี)
     12. เอกสารอื่น ๆ เช่น ผลงานการวิจัย ผลงานนวัตกรรม

ภาคการศึกษาที่ 1/2567
    • 
รับสมัคร
       รอบ 1 วันที่ 6 ธันวาคม 2566  – 5 มกราคม 2567
       รอบ 2 วันที่ 1 มีนาคม – 5 เมษายน 2567          
    •  สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
       รอบ 1 วันที่ 27 มกราคม 2567
       รอบ 2 วันที่ 27 เมษายน 2567
    •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
       รอบ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
       รอบ 2 วันที่ 3 พฤษภาคม 2567
    •  เปิดภาคเรียน วันที่ 22 มิถุนายน 2567

    •  กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ https://admission.pi.ac.th/ และ https://fon.pi.ac.th/ หรือสมัครด้วยตนเอง
    •  ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)       ชื่อบัญชี เงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เลขที่บัญชี 142-0–32849-2

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Master of Nursing Science Program in
Adult and Gerontological Nursing

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

          งานบัณฑิตศึกษา
          โทร : 09 8621 3394 เวลา 08.30 – 16.30 น.
          คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
          เว็บไซต์ https://fon.pi.ac.th

Scroll to Top