ประกาศเจตนารมณ์คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
เรื่อง นโยบายการไม่รับของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

      คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล  ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) จึงขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงาน ทั้งในก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ ในการรับนั้นจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบ  ที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมโดยเต็มกำลังความสามารถ จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและขอประกาศตนเป็นหน่วยงาน  ที่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน มีเจตนารมณ์ที่ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จรรยาบรรณคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่  ทุกตำแหน่งและทุกระดับ เพื่อให้คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ปลอดจากการทุจริต  และประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม  และโปร่งใส (Organization of Integrity)

Scroll to Top