คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีผลลัพธ์ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top