คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ กับสาขาเวชปฏิบัติชุมชนอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top