คณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จัดประชุมพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) ผ่านระบบ ZOOM เมื่อในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top