วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 งานบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ทางออนไลน์ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top