ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์และทีมผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังในการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจ เพื่อพัฒนาองค์กร ณ วพบ. สุราษฎร์ธานี และวพบ.ตรัง

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

คณบดีและทีมผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ตรวจเยี่ยมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังในการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจ เพื่อพัฒนาองค์กร ณ วิทยาลัยบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

คณบดีและทีมผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ตรวจเยี่ยมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังในการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจ เพื่อพัฒนาองค์กร ณ วิทยาลัยบรมราชชนนี ตรัง

Scroll to Top