ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top