คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมตามโครงการ องค์กรสมรรถนะสูงตามยุทธศาสตร์และกลุยุทธ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์ พศ. 2566-2570 ระยะที่ 1 วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 และระยะที่ 2 วันที่ 3-4 มกราคม2566 ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top