ภาพกิจกรรมโครงการอบรมฝึกซ้อมแผนบรรเทาอัคคีภัย ณ ห้องประชุมดอกรัก และสาธิตพร้อมฝึกษะการดับไฟแก๊สโดยใช้ถังดับเพลิง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 12.30-17.30 น.

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

 

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมฝึกซ้อมแผนบรรเทาอัคคีภัย ณ ห้องประชุมดอกรัก วันที่ 27 มกราคม 2566
เวลา 12.30-17.30 น. โดยมีคุณวีรเดช  เกษะบุญมี เป็นวิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ และสาธิตพร้อมฝึกทักษะการดับไฟแก๊ส โดยใช้ถังดับเพลิง ให้กับนักศึกษา ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

Scroll to Top