คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนนก ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พยาบาล สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามคำสั่งสถาบันพระบรมราชชนกท ี่816/2566 ลงวันที่ 28 มีนาคม2566

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top