คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ในการจัด ทำแผนที่นำทางการพัฒนาด้านดิจิทัล (Digital Transformation Roadmap) พ.ศ. 2566-2570 ระยะที่ 1 โดยผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top