แนวทางในการดำเนินการให้เอื้อกับอาจารย์ในการขอตำแหน่งวิชาการ

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

                         

                                แนวทางในการดำเนินการให้เอื้อกับอาจารย์ในการขอตำแหน่งวิชาการ

1) ผู้ที่มีเอกสารการสอนและผลงานพร้อมส่งขอให้ส่งได้ที่วิทยาลัย ที่ท่านสังกัด
การประเมินการสอนจะอยู่ที่ระดับวิทยาลัย ตามแนวปฏิบัติ พศ. 2565

2) การแต่งตั้งคณะกรรมการให้วิทยาลัยเสนอรายชื่อ เพื่อดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกำหนดเวลาภายใน 30 มีนาคม 2566
3) การดำเนินการประเมินการสอน และการประเมินผลงาน (เอกสารประกอบการสอน)
ที่รับผิดขอบโดยวิทยาลัย
ในระหว่างนี้ให้ใช้แบบฟอร์มแผนการสอนตามเดิมที่เคยทำอยู่ สำหรับผู้ที่ได้ดำเนินการมาแล้วและพร้อมส่ง แต่หากผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอให้รอแบบฟอร์มใหม่
ถ้าคนที่พร้อมแล้วขอให้ส่งมาได้
4) ทางคณะจะนัดประชุม ผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในกาคดำเนินการ

ขอให้ทุกท่านศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. ประกาศ สบช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการกำหนกตำแหน่งทางวิชาการ
2. แนวปฏิบัติการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2566
3. ประกาศ ตำแหน่งวิชาการ 2566

4.หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564  (กพอ 2564)

5. ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

6. Extracted pages from กพอ 64 แนบท้าย 5

7.ประกาศ การแต่งตั้งกก ประเมินการสอน 2565

Scroll to Top