ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ในการร่วมวิเคราะหจัดทำแผนที่นำทาง การพัฒนาด้านดิจิทัลโดย ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ วันที่ 17-18 เมษายน 2566

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ในการร่วมวิเคราะหจัดทำแผนที่นำทาง การพัฒนาด้านดิจิทัลโดย ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ วันที่ 17-18 เมษายน 2566 ทั้งระบบ Online และ Onsite ณ ห้องประชุม อาคาร 7 ชั้น 5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

Scroll to Top