ภาพโครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสร้างสุขภาวะชุมชน และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันพระบรมราชชนกและขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลคนดีศรี สบช. เมื่อวันที่ 5-6 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top