ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่า พยาบาลไทย ครั้งที่ 6 ยกระดับคุณภาพ เพิ่มคุณค่างานการพยาบาลเพื่อองค์กรสมรรถนะสูง ” เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

    ในการประชุมครั้งนี้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ รางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่า พยาบาลไทย” ครั้งที่ 6 เชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เน้นประเด็นหลัก ยกระดับคุณภาพ เพิ่มคุณค่างานการพยาบาลเพื่อองค์กรสมรรถนะสูง ด้วยแนวทาง 4T ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย  พร้อมปาฐกถาพิเศษ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2564 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ. ดร.ประคิณ สุจฉายา สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย, ดร.หรรษา เทียนทอง สาขาการพยาบาลในสถานบริการ และ นางเสาวณีย์ อุ่ยตระกูล สาขาการพยาบาลในชุมชน โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ พยาบาลจากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกว่า 350 คน

Scroll to Top