ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก และคณะผู้บริหาร เข้าพบบัณฑิตพยาบาลจากวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ สถาบันพระบรมราชชนก ในโอกาสพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต รองอธิการบดี และ ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข เข้าพบบัณฑิตพยาบาลจากวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 480  คน ในโอกาสพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัย   ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ยะลาและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ

Scroll to Top