ขอความร่วมมือผู้บริหาร ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้างาน ของคณะและวิทยาลัย ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เพื่อประเมินITAระดับสถาบันพระบรมราชชนก โดยใช้รหัส 0e06d4 ในการเข้าตอบ

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

คลิกตอบแบบประเมิน

ใช้รหัส 0e06d4 ในการเข้าตอบ

Scroll to Top