คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนการสอนแบบโมดูลเพื่อจัดการศึกษาออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2566

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top