การจัดโครงการของคณะพยาบาลศาสตร์ : โครงการสร้างสรรค์ปัญญาสู่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนานักศึกษา ,โครงการพัฒนาสมรรถนะการเขียนตำราทางการพยาบาล“เริ่มต้นการเขียนตำรา อย่างมืออาชีพ”วันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 และการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต วันที่ 20 สิงหาคม 2566

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ได้จัดประชุมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุและการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  โดยมี ดร.พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร รองคณบดีด้านการศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนาธรรม ผศ.ดร.ฤทัยัรัตน์ ชิดมงคล ผู้ช่วยคณบดี งานวิชาการ  ผศ.ดร.วิไลพร  ขำวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีงานบัณฑิตศึกษาและบริหารทั่วไป และเหล่าอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นที่ปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ และดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะให้การต้อนรับในการประชุมครั้งนี้

Scroll to Top