การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ จัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 6 เพื่อวางแผนกรอบสมรรถนะบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พศ.2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top