สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับภาคีเคร่ือข่าย สุขภาพหนึ่งเดียว จัดประชุมวิชาการ “สุขภาพหนึ่งเดียว เพื่อสุขภาวะชุมชนเข็มแข็ง : โอกาส ความท้าทาย การรเรียนรู้ร่วมกับชุมชน วันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี โดยการดำเนินงาน จากวิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ภายใต้ นโยบาย “One Health ” มนุษย์ สัตว์ สิ่งแวดล้อม

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top