โครงการพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มอบหมายให้งานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี โดยมี ผศ.ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดและเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2566

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top