โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้การตัดสินใจสำหรับผู้บริหารและสนับสนุนการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ ๑ การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาการจัดทำ Profile บุคลากรรวมที่สามารถเชื่อมโยงได้ทุกพันธกิจ

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Scroll to Top