ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน รอบที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566