เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
Master of Nursing Science (Community Nurse Practitioner)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
Master of Nursing Science (Adult and Gerontological Nursing)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

Scroll to Top