การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ หลักสูตรฯ เพื่อจัดทำและวิพากย์ระบบและกลไกการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระบบกลไกระดับคณะ

22 – 23 เมษายน 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรฯ เพื่อจัดทำและวิพากย์ระบบและกลไกการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระบบกลไกระดับคณะ  คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร ฯ (ดำเนินการจัดประชุมโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ)

ใส่ความเห็น

Scroll to Top