การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเตรียมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 1

29 -30  เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเตรียมรับการะกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 1

ผู้รับผิดชอบ คณะกรมการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร ฯ (ดำเนินการจัดประชุมโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ)

ใส่ความเห็น

Scroll to Top